TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF

TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF

Avelao Aho handeha, fa efa mazavaratsy ny andro. Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako. Anabaviko izy; dia naniraka Abimeleka, mpanjakan’i Gerara, nampaka an’i Saraha. Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Dia tsy nandry taminy intsony izy.

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 44.46 MBytes

Mianiana ary amiko aloha. Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Tsy nihomehy aho tsy akory. Chapitre 6 1 [Noa sy ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy. Izay efa hataon’Andriamanitra no asehony amin’i Farao.

baiboly malagasy pdf

Hanody anao anie ny fahoriako; fa efa nomeko ho andefimandrinao ny mpanompovaviko, ary nony hitany fa efa manan’anaka izy, dia na-taony toy ny tsinontsinona aho; Jehovah anie hitsara ahy sy ianao.

Tsy nisy vehivavy janga teo.

Ary hoy izy; Mandositra ny tavan’i Saray tompovaviko aho. Tsy hanome ahy na inona na inona ianao; raha hataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola handrasako sy hotandremako ihany ny ondry aman’osinao: Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho: Efa antitra izao raintsika, ary tsy misy lehilahy ambonin’ny tany hanambady antsika araka ny fanaon’ny tany rehetra; 32 andeha hampisotrointsika divay ny raintsika dia handry aminy isika hananantsika fara avy amin’ny raintsika.

  TÉLÉCHARGER CLUB SODA THOMAS BANGALTER GRATUITEMENT

Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko? Anay ny rano; ary ny anaran’ny lavaka fantsakana dia nataon’Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo.

Faingana, makà koba tsara toto intelon’ny famarana; dia fetafetao baiholy ataovy mofo. Efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah, ka dia hoy izahay: Lehibe ny valin’ny heloko vaiboly noho izay zakako. Malgasy 30 1 Ary rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin’i Jakoba: Haringanao miaraka amin’ny meloka va ny marina?

Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho? Dia nandry taminy izy tamin’iny alina iny. Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao.

Télécharger Baiboly & Fihirana Protestanta (gratuit)

Chapitre 21 1 [Ny nahaterahan’Isaka, sy ny nandroahana an’i Hagara mianaka] Ary Jehovah biaboly an’i Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon’i Jehovah tamin’i Saraha araka ilay efa noteneniny. Izao kosa no heviny. Tsia, fa hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo.

Dia lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny ka nahita azy tany Dotana. Mba hahitako fitia eto maoagasy. Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah. Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka bqiboly Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe: Baibolly izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy.

  TÉLÉCHARGER MSN POUR NOKIA E65 GRATUITEMENT

Alefaso aho hankany amin’ny fonenako sy ny taniko. Ry Jakoba; dia hoy izaho: Vadiko izy, fandrao, ma,agasy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy. Ireo valo ireo no naterak’i Milka tamin’i Nahora, rahalahin’i Abrahama. Dia nanaiky ny rahalahiny.

baiboly malagasy pdf

Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Hemdana baibolj Esbana sy Jitrana ary Kerana. Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao?

Ny Baiboly, ny heviteniny

Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Ary ny zanakalahin’i Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, ambino aho anio, ary asio soa Abrahama tompoko. Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; baibolg lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy.

baiboly malagasy pdf